top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: definitie

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fitness XL Coevorden te accepteren en hiernaar te handelen.

Fitness Xl: Daarmee bedoelen we de organisatie Fitness XL Coevorden en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Fitness XL Coevorden.

Fitness Xl pas: Dit is jouw persoonlijke toegangspas om binnen te kunnen komen in het gebouw.

Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Fitness Xl kan worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Gastheer/vrouw: Onze Fitness XL medewerker die zorgt voor het beheer van het gebouw.

Medegebruikers: Indien je kiest voor een gezinspakket, mogen je gezinsleden ook sporten. Het gezinsabonnement bestaat uit maximaal vijf personen. De medegebruiker heeft dezelfde rechten als jij hebt, maar jij bent de eigenaar van het lidmaatschap en de enige die wijzigingen kan aanbrengen in je lidmaatschap. Een medegebruiker moet aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Fitness XL vraagt jouw medegebruiker zich te registreren. Je medegebruiker kan worden gevraagd aan te tonen dat jullie op hetzelfde adres wonen. Dit kan door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie en/of een identificatiebewijs.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving.

Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Fitness XL. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.

Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.

Lid/leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Fitness XL kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Fitness XL pas is, dan wel dat je een medegebruiker bent.

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: De overeenkomst die ontstaat tussen Fitness XL en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

 

Artikel 2: Lid worden en toegang.

1.  Je bent welkom om lid te worden bij Fitness XL. Dit kan op de volgende manier:

      a. In het gebouw door het invullen van het inschrijfformulier bij de balie                                          2.  Als je lid wordt van Fitness XL, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijven. Ook de automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Fitness Xl besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in het gebouw binnen te komen heb je jouw eigen Fitness Xl pas nodig.

 

Artikel 3: Fitness Xl pas

 1. De Fitness XL pas is jou eigendom en kan je gebruiken tijdens de overeenkomst.

 2. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.

 3. Je bent als lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de Fitness XL pas en het lidmaatschap. Jij dient er dan ook voor te zorgen dat medegebruikers de algemene voorwaarden en huisregels van Fitness XL respecteren en naleven.

 4. Indien je je Fitness XL pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen bij de balie. Hierdoor wordt een gestolen/verloren pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage van een nieuwe pas bedraagt 17,50 euro. Deze vergoeding dient te worden voldaan bij de balie waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

 5. Het aanschaffen van een Fitness XL toegangspas bedraagt 17,50 euro. 

 6. Er zit GEEN borg op het pasje, wanneer u stopt blijft uw pasje uw eigendom.

 

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn

 1. We maken gebruik van twee verschillende lidmaatschappen:

 • Gezinsabonnement 

 • 4 week abonnement

       De lidmaatschappen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van het gebouw.

 1. Bij de inschrijving kun je aangeven welke lidmaatschapsovereenkomst je een overeenkomst wilt aangaan. 

 2. Bij het gezinspakket koopt elk gezinslid een eigen persoonlijke Fitness-XL toegangspas.

 3. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je ook bij de     balie een dagpas kopen voor €7,50. De dagpas geeft eenmalige toegang op de dag, waarop de dagpas gekocht wordt.

Artikel 5: Extra’s

 1. Fitness XL biedt als extra’s een zonnebank aan.

 

Artikel 6: Tarieven en betaling

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden.

 2. Als je lid wilt worden bij Fitness Xl brengen wij geen inschrijfgeld in rekening. 

 3. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

 4. Indien je kiest voor een betaling per 4 weken bij overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling  plaats aan de hand van de automatische incasso. De opvolgende betalingen per 4 weken wordt uitgevoerd aan de hand van het automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per 4 weken. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatsvinden.

 5. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.) dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.

 6. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

 7. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Dit wordt kenbaar gemaakt door de veranderde tarieven te verwerken op de Facebookpagina https://www.facebook.com/fitnessxlcoevorden en op de website.

 8. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

 9. Bij aanmelding voor de helft van de 4 weken periode zal er nog een halve abonnementsprijs aan de incasso worden toegevoegd.

 10. Bij aanmelding na de helft van de 4 weken periode zal er geen aanpassing van het incassobedrag plaatsvinden.

 11. Bij falen van betaling en of het terug boeken van de incasso zijn wij genoodzaakt uw fitness xl pas teblokkeren.

 

Artikel 7: openingstijden

 1. Fitness XL is 24 uur per dag geopend, dit betekent dat er gedurende bepaalde uren geen personeel aanwezig is. Dit is afhankelijk van de dag. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is in het gebouw, maar door cameratoezicht. In het geval er geen personeel in het gebouw aanwezig is, moet je ouder dan 16 jaar zijn om gebruik te maken van het gebouw, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen lid. Tijdens onbemande uren kan er geen gebruik worden gemaakt van douches en de zonnebank. 

 

Artikel 8: Blessure

 1. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

 2. Opschorting van je lidmaatschap is om welke reden dan ook niet mogelijk.

 

Artikel 9: Beëindigen lidmaatschap

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

 2. Je kunt je overeenkomst opzeggen door dit te melden bij de balie in het gebouw. Het personeelslid die aanwezig is zou je meenemen in de volgende stappen.

 3. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Fitness XL je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Fitness XL.

 4. Samen sporten is toegestaan in Fitness XL. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter niet toegestaan. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

 5. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, kan Fitness-XL hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Fitness XL Coevorden de overeenkomst beëindigen.

 

Artikel 10: risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

 2. Fitness XL en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in het gebouw.

 3. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar het gebouw. Fitness XL stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Fitness XL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

 

Artikel 11: klachten

 1. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Bij klachten kunt u terecht bij de gastheer/vrouw.

 

Artikel 12: persoonsgegevens

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Fitness XL verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 2. Privacyverklaring, hiervoor verwijzen wij naar het kopje privacy.  

 3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze club, maken wij gebruik van video en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

 

Artikel 13: contactgegevens Fitness Xl Coevorden

 1. De contactgegevens van Fitness Xl zijn:

       E-mail: fitnessxlcoevorden@gmail.com

       Postadres: Monierweg 20

       7741 KT Coevorden

       Telefoonnummer: 06 19498950

 

Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitness Xl aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fitness XL zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het gebouw is gevestigd.

 

 

bottom of page